Phòng nhân sự thuê ngoài

Đối với một doanh nghiệp SME việc thành lập một đội ngũ Nhân sự, tuyển dụng đầy đủ có thể là một gánh nặng về tài chính, cũng như mất rất nhiều thời gian. Do đó, phương án “Phòng nhân sự thuê ngoài” là một giải pháp an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian nhất.

Vận hành như một Phòng nhân sự cho Doanh nghiệp
Xây dựng chiến lược nhân sự
Hệ thống quy chế, quy định, quy trình
Chuẩn hóa dữ liệu nhân sự
Quản trị hệ thống & các chỉ số

cross pin