Dịch vụ Trả lương

Trong quá trình quản lý và hoạt động, không ít doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại trong việc tính thang bảng lương cho nhân sự, đặc biệt các doanh nghiệp SME hoặc FDI chưa có bộ phận Nhân sự riêng biệt. Dịch vụ trả lương cũng là một hình thức được sử dụng nhiều đối với các doanh nghiệp nước ngoài.

Phần mềm quản lý nhân sự;
Ứng dụng chấm công, tính lương
Dịch vụ tính lương, trả lương
Quản lý BHXH, quyết toán thuế TNCN
Dịch vụ ứng lương

cross pin